NEXUS R2

Příkazový řádek

Příkazový řádek (shell.cpp, commands.cpp) je spuštěn fcí ShStart (shell.cpp) volanou z fce main (main.cpp) po inicializaci správce paměti, VFS, ovladače disketové jednotky a FAT FS. Tato fce provede inicializaci (inicializaci a otevření konzoli, načtení českého fontu a zpracování inicializačního dávkového souboru nxstart.bat) a poté skočí do nekonečné smyčky provádějící načtení příkazu a jeho vykonání. Z této smyčky se vrací po příkazu exit, který v závislosti na předaných parametrech nastaví hodnotu globální proměnné, která určuje způsob ukončení systému (zastavení, restart…). Zbytek fce ShStart se postará o zavření a ukončení konzole a vrácení běhu zpět do fce main, která provede ukončení činnosti všech částí systému v opačném pořadí, než v jakém byly inicializovány. Nakonec v závislosti na hodnotě výše zmíněné proměnné g_NxExitManner způsobí buď restart systému, jeho zastavení nebo nabootování systému z další jednotky – je-li k dispozici (tato fce funguje jen na některých BIOSech).

Vzhled příkazové řádky

Po spuštění má příkazový řádek tvar />_, kde / je aktuální cesta ve stromu VFS (/ je kořenový adresář), > je oddělovač vstupu a _ představuje kurzor, signalizující připravenost systému na uživatelský vstup.

Popis příkazů

Ke každému příkazu je možné zobrazit stručnou nápovědu a syntaxi po zadání jména příkazu následovaným znakem ? (otazník) odděleným od jména příkazu alespoň jednou mezerou. Příkazový řádek je citlivý na velká a malá písmena. Oddělovačem cesty je symbol / (lomítko). Pokud se ve řetězci cesty nacházejí mezery, je nutno tento řetězec uzavřít mezi znaky " (uvozovka).

 

cd cesta

Změní aktuální cestu na cestu zadanou parametrem. Cesta může být jak relativní, tak absolutní. Absolutní cesta začíná znakem / a představuje úplnou cestu od kořene stromu VFS, relativní cesta je pokračováním aktuální cesty. Relativní cesta nesmí začínat znakem /. Relativní cesta může začínat znakem . symbolizujícím aktuální adresář, nebo znaky .. pro adresář na vyšší úrovni.

 

ls [cesta]

Vypíše obsah adresáře zadaného parametrem cesta. Cesta může být relativní i absolutní (viz výše). Pokud není cesta specifikována, zobrazí se obsah aktuálního adresáře.

 

dirtree

Zobrazí grafickou podobu stromu VFS.

 

md cesta

Vytvoří novou složku (nemá efekt na souborový systém). Všechny složky na vyšší úrovni musí existovat.

 

rd cesta

Odstraní složku a případné podsložky (nemá efekt na souborový systém).

 

del jméno_souboru

Odstraní soubor (nemá efekt na souborový systém).

 

type jméno_souboru

Zobrazí obsah souboru.

 

mount jméno_zařízení souborový_systém přípojný_bod

Namontuje souborový systém. jméno_zařízení je úplná cesta k požadovanému zařízení, souborový_systém je jméno registrovaného souborového systému (podsložka adresáře /Filesystems) a přípojný bod je cílová cesta, kam se zařízení namontuje.

 

unmount jméno_zařízení

Odmontuje souborový systém. jméno_zařízení je jméno již namontovaného zařízení.

 

mem

Zobrazí informace o stavu paměti.

 

cls

Smaže obrazovku terminálu.

 

version

Vypíše informace o verzi jádra.

 

color barva_popředí barva_pozadí

Změní barevné nastavení terminálu. Pro více informací napište color ?

 

exit [halt|restart|bootnext]

Ukončení práce s operačním systémem. Pro více informací napište exit ?

 

help

Stručná nápověda.